Dohoda č. 18/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situáce podľa § 50j zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti s ÚPSVaR Žilina

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument