Dohoda č. 39-2015-§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu:“Šanca na zamestnanie“

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument