Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – J. Kašík, Horný Vadičov č. 261; K. Kašík, Žilina, Gaštanova 3084/29 – parcela KN E č. 2393, k. ú. Horný Vadičov

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument