Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513-1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dodávku a montáž kamerového systému v Obci Horný Vadičov – CEBA Žilina, s.r.o.

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument