NÁVRH Dodatok č.1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1_2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Horný Vadičov

Návrh VZN č. 1_2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Horný Vadičov

Dodatok č. 1 k VZN č. 1_2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

Interná smernica – Plán zimnej údržby miestnych komunikácií zo dňa 16.01.2020

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 7/2015 – o dani z nehnuteľností a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o obecných poplatkoch

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Horný Vadičov a obecných komisií

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov obce Horný Vadičov

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Vadičov

Požiarny poriadok obce Horný Vadičov

Doplnok k rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove

Rámcová náplň činností komisií Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove

Štatút Obce Horný Vadičov

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove

Smernica obce Horný Vadičov o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území Obce Horný Vadičov

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov