Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove

Smernica obce Horný Vadičov o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území Obce Horný Vadičov

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o držaní psov na území Obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov