Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o držaní psov na území Obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu nádeje obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl, školských zariadení a centra voľného času zriadených na území Obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o dani z nehnuteľnosti a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Vadičov

Prílohy k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2-2015 o podmienkach posktovania dotácií z prostriedkov obce Horný Vadičov

Vzory propagácie obce

Erb obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, centra voľného času zriadených na území Obce Horný Vadičov

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Vadičov o dani z nehnuteľnosti a o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie obce Horný Vadičov č. 4/2011 o obecných poplatkoch

Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2011 o obecných poplatkoch

Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/2011 o obecných poplatkoch