Obec Horný Vadičov

Hlavný kontrolór obce

023 45  Horný Vadičov

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov

na II. polrok 2021

     V zmysle §18 ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvo v Hornom Vadičove plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020

  1. kontrola pokladnice obce podľa obsahu za 4. – 6. mesiac 2021
  2. kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce
  3. kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30. 9. 2021 a celkového dlhu obce v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,

Ostatné kontroly:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva, podnetu starostu, ak vec neznesie odklad a na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór obce dozvedel pri výkone svojej činnosti

Stanoviská a iné činnosti:

  1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok roku 2021
  2. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach vybraných komisií obce
  3. Predkladanie správ o výsledkoch kontroly na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
  4. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN
  5. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce

V rámci predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce je zároveň poverením na výkon kontroly

V Hornom Vadičove 7. 6. 2021

                                                                                                                                             Zuzana Kubaščíková

                                                                                                                                             hlavný kontrolór obce

Uznesenie č. 38/2021 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v Hornom Vadičove 25.06. 2021