Školy a školské zariadenia

Materská škola Horný Vadičov je jednou z mála, situovaná priamo v lone prírody tunajšej obce, čo má priaznivý vplyv na zdravý vývoj dieťaťa.

Disponuje troma triedami so stabilnými spálňami, jedálňou, telocvičňou a zariadením školského dvora.

Deti sú podľa veku zaradené do tried:

2-4 ročné trieda lienka

4-5 ročné trieda mravček

5-6 ročné trieda včielka

Výchovu a vzdelávanie spestruje množstvo aktivít zážitkového učenia:

4x do roka realizujeme náučnú turistickú  vychádzku do prírody, vynášame Morenu, staviame Máj, stretávame sa so sokoliarmi, políciou,

kynológmi, Hasičmi, realizujeme Deň rodiny,  v spolupráci s rodičmi výlet, vianočné posedenie, predškoláci  absolvujú plavecký výcvik.

Prevádzka  je v čase  od 6.00 hod do 16.30 hod

Mesačný poplatok 10 eur s úhradou do 10.dňa v danom mesiaci na účet:

Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú kvalifikované pani učiteľky.

Do materskej školy sa prijímajú deti:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky
  • ak nie je naplnená kapacita aj deti mimo bydliska Horný Vadičov

Vízia našej MŠ je uplatňovať humanistický prístup vo výchove a vzdelávaní,

ktorý charakterizuje úctu k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka,

rešpektuje jeho práva, odmieta vo výchove všetko, čo by mohlo ponižovať

dôstojnosť dieťaťa v očiach iných i jeho samotného v zmysle vlastných cieľov a poslania našej MŠ

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:
http://zshvadicov.edupage.sk/