Zápisnica zo 4. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 03.09.2021

NÁVRH Dodatok č.1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov 03.09. 2021

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 09.07. 2021

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 25.06.2021

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 03.09. 2021

Oznámenie o zasadnutí poslancov OZ v Hornom Vadičove dňa 03. septembra 2021

Pozvánka na zasadnutie OZ v Hornom Vadičove dňa 03. septembra 2021

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov zo dňa 09.07.2021

Zápisnica z 2. neplánovaného zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 09.07.2021

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov zo dňa 25.06.2021

Zápisnica z 3. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 25.06.2021

Návrh VZN č. 1_2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Horný Vadičov

Oznámenie o strategickom dokumente

Pozvánka na zasadnutie OZ v Hornom Vadičove dňa 09.07.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ v Hornom Vadičove dňa 25. júna 2021

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov zo dňa 09.04.2021

Zápisnica z 2. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 09.04.2021

Cestovný semafor – systém pre epidemiologickú kontrolu hraníc – metodika

Vyhláška č. 212 – ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR