Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 13.05.2022

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 13.05.2022

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o obecných poplatkoch

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Kolaudačné rozhodnutie – 10479 – Horný Vadičov – Košariská-Rozšírenie NNK – SSD, a.s. Žilina

Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove dňa 13.05.2022

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov dňa 13.05.2022

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Horný Vadičov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby – chodník v súbehu s cestou III_2054 v km 8,589 až 8,655 – Obec Horný Vadičov

Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o obecných poplatkoch

Oznámenie o doručení úradnej zásielky do vlastných rúk_Libor Bízik, Horný Vadičov_ Exekútorský úrad Námestovo

Verejná vyhláška – stavebné povolenie novostavba rekreačnej chaty 1 a 2 – Ing. Václav Frkal, Bratislava

Verejné prerokovanie Správy o strategickom dokumente Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja 2020-2030

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.03.2022

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie RD, žumpa, elektrická a vodovodná prípojka – Rudolf Rybanský a manželka Lenka, H. Vadičov

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 09.04.2021

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 09.04.2021

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 09.04.2021

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 04.03.2022

Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030

Oznámenie o doručení listovej zásielky do vlastných rúk_Jozef Kukučík_Sociálna poisťovňa Čadca