Oznámenie o výrube stromov popod elektrické vedenie v k. ú. Prostredný Vadičov – SSD, a.s. Žilina

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov 14.01. 2022

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 14.01. 2022

Dodatok č. 1 v VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Horný Vadičov

Schválený rozpočet na rok 2022 – 2024

NÁVRH Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Horný Vadičov

Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horný Vadičov

Oznámenie o zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove dňa 14.01.2022

Pozvánka na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov dňa 14.01.2022

Zvuková nahrávka z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 15.12.2021

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 15.12.2021

Zápisnica z 5. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 10.12.2021

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 10.12.2021

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov 10.12. 2021

Oznámenie o zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove dňa 15.12.2021

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Vadičov dňa 15.12.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby Prístupová komunikácia a rozšírenie vodovodu – Novostavby s.r.o., Lopušné Pažite

Oznámenie o doručení listovej zásielky – Libor Bízik, H. Vadičov