Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, doručil dňa 14.03.2022 na …

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, doručil dňa 14.03.2022 na obec Horný Vadičov správu o hodnotení strategického dokumentu „ Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 -2030“.

Do tejto správy je možné verejnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v budove Obecného úradu  Horný Vadičov v čase úradných hodín. Správa  je zverejnená na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce od 14.03.2022 najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu Okresného úradu Žilina.