Návrh rozpočtu na rok 2022 – 2024

Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Horný Vadičov

Návrh dodatku č.2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Vadičov

Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov na 1. polrok 2022

Oznámenie o doručení listovej zásielky – Ivan Berky, H. Vadičov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Stavebné povolenie novostavba RD, žumpa, elektrická a vodovodná prípojka – Lukáš Kubala, KNM

Oznámenie o doručení listovej zásielky – Libor Bízik, Horný Vadičov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie o umiestnení stavby RD – Rudolf Rybánsky a Lenka Rybánska, H. Vadičov

Oznámenie o strategickom dokumente – Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania líniová stavba Prístupová komunikácia – Obec Dolný Vadičov

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 2

Oznámenie o doručení listovej zásielky 21.10.2021 – Jozef Kukučík, Horný Vadičov

Oznámenie – správa o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Kotrčiná Lúčka

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Kysucké Nové Mesto

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o možnosti oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia – Rudolf Rybanský, H. Vadičov

Zápisnica zo 4. zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 03.09.2021

NÁVRH Dodatok č.1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

Uznesenia Obecného zastupiteľstva Horný Vadičov 03.09. 2021

Zvuková nahrávka zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove zo dňa 09.07. 2021