Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na Rekonštrukciu a zateplenie kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice Horný Vadičov č. 174

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – materiálno-technické vybavenie DHZO

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – rekonštrukcia strechy a výmena krytiny – Objekt informačného centra č. 288

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – obstaranie autobusovej zastávky

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – pozemok KNC 165/12

Obchodná verejná súťaž – súťažné podmienky – predaj pozemku KNC 165/12

Návrh Kúpnej zmluvy – pozemok  KNC 165/12

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavby č. 288 – objekt bývalej školskej jedálne

Návrh nájomnej zmluvy OVS – objekt č. 288 – objekt bývalej školskej jedálne

 

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na prenájom stavby č. 288 – prístavba

Návrh nájomnej zmluvy OVS – objekt č. 288 – prístavba

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom stavba č. 392

Obchodná verejná súťaž na nebytové priestry v stavbe č. 392 – vyhlásenie